واکنش تند پسر شهید همت به "دُرفشانی‌های اشراقی"

واکنش تند پسر شهید همت به "دُرفشانی‌های اشراقی"

خبرگزاری بسیج: خانم اشراقی دهان باز کرده و دُرفشانی نمودند. یا واقعاً امام خمینی چنان
 گفتار و تفکر و برخوردی داشته یا خانم اشراقی دروغ می‌گوید
و این هم باز باید تذکری باشد به بیت امام و اطرافیان خانم اشراقی که جلوی دُرفشانی‌های گاه و بی‌گاه ایشان را بگیرند.